• Булкредо

    Управление на отпадъците от черни и цветни метали, пластмаси, хартия, разкомплектоване на Излезли от Употреба Моторни Превозни Средства /ИУМПС/ и Електрическо и Електронно Оборудване /ИУЕЕО/. Площадки във Варна, Балчик, Добрич, Долни Чифлик, Игнатиево. Договори за обслужване и възможности за извозване от място на клиента.
    +Повече
  • 1
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
2007-2013
Инвестира във вашето бъдеще!

„Булкредо” ЕООД подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ESF 2303-03-02023 за изпълнение на ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0459-C0001 „Подобряване условията на труд в "Булкредо" ЕООД, чрез изготвяне анализ на състоянието и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.