Проект BG051PO001-2.3.03-0459-C0001 ESF-2303-03-02023

От 26.08.2013 г. „Булкредо“ ЕООД изпълнява Проект BG051PO001-2.3.03-0459-C0001 ESF-2303-03-02023 „Подобряване условията на труд в "Булкредо" ЕООД, чрез изготвяне анализ на състоянието и внедряване на система за управление  на безопасността и здравето при работа  OHSAS 18001:2007”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е на стойност 120 653,50 лева със 100% грант, от които 20.25% кръстосано финансиране. Предвижда се да окаже положително въздействие върху 52 души, служители на фирмата.

При изпълнението на този проект, дружеството предвижда да постигне следните цели:

 • Подобряване на условията на труда и повишаване на производителността на заетите в " Булкредо " ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа;
 • Адаптиране на управленските процеси, внедряване и сертифициране на съвременна система за безопасен труд.

През следващите 12 месеца дружеството предвижда да извърши следните основни дейности:

 • Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;
 • Внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007;
 • Сертифициране по стандарт за система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007;
 • Обучение за работа с OHSAS 18001:2007;
 • Закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства;
 • Доставка и монтаж КПС и ДМА, които спомагат за повишаване на безопасността и здравословната работна среда.

Рекламни материали

Пресконференция 07.11.2013 г.

На 07.11.2013 г. от 17.30 часа в Хотел „Аква”, зала „Нептун” се проведе пресконференция по случай стартирането на проект „Подобряване условията на труд в "Булкредо" ЕООД, чрез изготвяне анализ на състоянието и внедряване на система за управление  на безопасността и здравето при работа  OHSAS 18001:2007” по Договор № ESF-2303-03-02023/26.08.2013 г. с Агенция по заетостта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта на събитието бе да се информират заинтересованите страни и обществеността за започването на проекта, неговите цели, дейности, както и очакваните резултати.

Екипът на проекта представи очакванията си за ползата, основните цели и параметри на проекта.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Номер 1 / дата 28.02.2014 г. изтекла

„Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност“ по проект BG051PO001-2.3.03-0459-C0001 ESF-2303-03-02023 „Подобряване условията на труд в "Булкредо" ЕООД, чрез изготвяне анализ на състоянието и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007”

Изтеглете документите по Публична покана 1 / 28.02.2014

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Номер 2 / дата 14.04.2014 г. изтекла

„Внедряване на OHSAS 18001:2007 и обучение за работа с OHSAS 18001:2007 по проект №BG051PO001-2.3.03-0459-C0001 ESF-2303-03-02023 „Подобряване условията на труд в "Булкредо" ЕООД, чрез изготвяне анализ на състоянието и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа  OHSAS 18001:2007”

Изтеглете документите по Публична покана 2 / 14.04.2014

Пресконференция 20.08.2014 г.

На 20.08.2014 г., от 18:30 часа в хотел "Аква", зала "Нептун" се проведе пресконференция по случай успешното приключване на проект "Подобряване условията на труд в "Булкредо" ЕООД, чрез изготвяне на анализ на състоянието и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007" в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2303-03-02023 от 26.08.2013 г. Същият е сключен с Агенция по заетостта в качеството й на Междинно звено и Договарящ орган по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Участие в пресконференцията взеха екипа на проекта и част от изпълнителите на дейностите, а именно управителката на „СТМ-ЛТМ“ ООД, г-жа Лидия Христова и управителката на „Велмар Консулт“ ООД, г-жа Елена Георгиева. Модератори бяха Управителката на „Булкредо“ ЕООД, г-жа Диана Янакиева и ръководителя на проекта г-жа Силвия Сивова. Те представиха пред обществеността какви дейности са извършили по време на проекта, обхванатата целева група, информация относно планирани и постигнати цели и резултати, индикатори на проекта, ползата от проекта, трудностите при изпълнението и начини за преодоляването им.

Приключи изпълнението на проект "Подобряване условията на труд" в "Булкредо" ЕООД

На 25.08.2014 г., приключи изпълнението на проект "Подобряване условията на труд в "Булкредо" ЕООД, чрез изготвяне на анализ на състоянието и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007" по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2303-03-02023 от 26.08.2013 г. Същият е сключен с Агенция по заетостта в качеството й на Междинно звено и Договарящ орган по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г и е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е на стойност 120 653,50 лева със 100% гранд, от които 20.25% кръстосано финансиране.

В периода на изпълнение на проекта (от 26.08.2013 г. до 25.08.2014 г.) дружеството извърши девет дейности и постигна следните резултати:

 • Изготвен е Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Същият бе изготвен от външен изпълнител избран с публична покана по реда на ПМС 69, а именно „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД;
 • Внедри система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007. Основен консултант по внедляването е фирма “Велмар Консулт“ ООД;
 • Дружеството е сертифицирано по стандарт за система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007, а сертификатор е фирма „Рина България“ ООД. „Булкредо“ ЕООД притежава сертификат № OHS – 2096 от 19.08.2014 г. с валидност 3 години;
 • Проведено бе обучение на всички служители на дружеството (52 души) за работа с OHSAS 18001:2007, от тях 43ма са преминали общо обучение за работа с OHSAS 18001:200 и 9 души преминаха специално обучение за ръководен персонал и вътрешни одитори на системата;
 • Закупено е специално работно облекло и лични предпазни средства на 47 души служители на фирмата и представители на целевата група. Същото е съобразно рисковете на работата им и работното им място;
 • Доставени са 11 броя Дозиметър-радиометър за откриване и локализация на йонизиращи лъчения и 10 броя преносими газови печки, като същите са разпределени по базите на дружеството и следва да намалят рисковете при ежедневната работа на персонала на „Булкредо“ ЕООД.

Това е първия проект по Оперативна програма, който дружеството изпълнява и за който получава безвъзмездна финансова помощ. По думи на Управителката г-жа Диана Янакиева, въпреки някои оперативни трудности при изпълнението му, тя се радва, че благодарение на финансовата подкрепа на ЕСФ е успяла да подобри значително работната среда на своите служители и предвижда да кандидатства и по други процедури, с които да повиши конкурентоспособността на управляваната от нея фирма и през новия програмен период 2014 – 2020 г.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. "Булкредо" ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта.”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
2007-2013
Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0459-C0001 ESF-2303-03-02023
„Подобряване условията на труд в "Булкредо" ЕООД, чрез изготвяне анализ на състоянието и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.